naslovna strana > aktivnosti > predavanje: Boris Begović, Institucije ili kultura: alternativa ili komplementarna
objašnjenja privrednog rasta
 
 
  
Predavanje:
Boris Begović, Institucije ili kultura: alternativa ili komplementarna objašnjenja privrednog rasta

Boris Begović je 9. novembra 2018. godine održao uvodno predavanje po pozovu na
međunarodnoj konferenciji EBM (Economics, Business and Management) 2018. u organizaciji
Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu. Uvodno predavanje pod nazivom „Institucije
ili kultura: alternativa ili komplementarna objašnjenja privrednog rasta“ ispituje mogućnosti da
se jednom, odnosno drugom kategorijom konzistentno objasni privredni rast. Pokazalo se da
postoji snažno međusobno prožimanje dejstva ova dva faktora, pri čemu su institucije važnije
na nižem nivou privredne razvijenosti, a kultura na višem.