naslovna strana > aktivnosti > projekti u toku > Civilno društvo za dobro upravljanje i borbu protiv korupcije  
 
  

Projekat:
Konferencija Korupcija u Srbiji danas

 Sadržaj projekta:

Dana 12. maja 2016. godine održana je konferencija Korupcija i Srbiji danas. Povod za raspravu bio je novi izveštaj o kretanju korupcije u Srbiji koji je zasnovan na istraživanju javnog mnjenja iz februaru 2016, a u organizaciji Centra za liberalno-demokratske studije, ispred regionalne mreže SELDI. Konferencija je okupila predstavnike civilnog društva, javnog sektora i ekspertske zajednice, kako bi se raspravljalo o rezultatima i preporukama za politiku u svetlu najnovijih dešavanja u Evropi i regionu. Takođe skrenuta je pažnja na napore, dosadašnji rad i glavna pitanja budućeg rada civilnog društva u borbi protiv korupcije u jugoistočnoj Evropi.

Osnovne rezultate istraživanja predstavio je prof. dr Boris Begović, iz CLDS-a. Skoro 20% građana Srbije priznalo da im je neposredno ili posredno traženo da daju mito javnim funkcionerima. Ipak, ovo pokazuje poboljšanje od skoro 10 procentnih poena u odnosu na stanje iz 2014. godine, što ukazuje da je došlo do smanjenja pritiska korupcije javnih službenika na građane. Ovo je u skladu sa dugoročnim trendom smanjenja još od 2001. godine. U skladu s tim, učešće građana u korupciji je takođe smanjeno u 2016. Postoji značajan pad od oko 11 procentnih poena ispitanika koji priznaje davanje mita javnim službenicima u odnosu na pre dve godine, kao i i punih 30 procentnih poena smanjenje u odnosu na stanje pre 14 godina. Ovo je svakako povoljan trend, s tim da je, po Begoviću, osnovni uzrok tome smanjenje kontakta građana sa administracijom.

Dr. Boško Mijatović, iz CLDS-a, govorio je o sistemskim uzrocima korupcije, a posebno na osnovu analize energetike. Govorio je o dominaciji državne svojine u energetici, o zaobilaženju tendera kod izgradnje velikih objekata kroz međunarodne sporazume, o slabostima upravljanja u javnim preduzećima, o slabostima rada “nezavisnih” regulatornih i kontrolnih tela, o problemima u javnim nabavkama. Zaključio je pominjanjem korupcionaških afera iz energetike koje nisu okončane ni suđenjem, ni oslobađanjem od sumnje.

Član Odbora Agencija za borbu protiv korupcije prof. dr Zoran Stojiljković rekao je da veruje da je moguće pravo na život u svetu bez korupcije ili makar bez sistemske korupcije. Srbija i zemlje u regionu neće izaći iz zone sistemske visokonaponske ili političke korupcije dok god ostaju manjkave, defektne demokratije, sistemi sa partijskom državom, sa slabim parlamentom, sa kritičnom zonom teško ostvarivih nezavisnih akata pravosuđa, sa od politike oglašivača velikih ekonomski zavisnih medija i u društvima koja su nedovoljno rezistentna na sistemsku korupciju, rekao je Stojiljković. On je naveo da je odnos ovdašnje vlasti prema nezavisnim institucijama loš i da vlast takvim ponašanjem nastoji da potisne te institucije na margine.

Član Saveta za borbu protiv korupcije Jelisaveta Vasilić, bivši sudija, izjavila je da Savet nije imao snage da utiče na vlast da se neke stvari izmene. Ona je rekla da su napisali mnogo izveštaja, da su svaki dostavili Vladi, ali nikada nisu dobili povratnu informaciju da je neko pročitao te izveštaje. Štaviše, Savetu se uopšte ne dostavljaju tražene informacije, osim ponekad kada ih podrži Poverenik za informacije od javnog značaja. Vasilić je rekla da kada vidi kako se vlast ophodi prema regulatornom telu, kao što je Zaštitnik građana, onda se ne čudi što Savet kao savetodavno telo ne uživa nimalo poštovanja, da se ne uvažavaju njegove preporuke, a i da Srbija nije pravna država.

Prof. dr Zoran Ivošević predstavio je pravnu analizu spornih slučajeva – između ostalog, Beograd na vodi i fantomsko rušenje u Savamali – i naveo njihove katastrofalne posledice. Dr Draško Karađinović, koordinator udruženja “Doktori protiv korupcije”, govorio je o zdravstvu kao najkorumpiranijoj delatnosti. Prof. dr Ljubomir Madžar naglasio je potrebu daljeg smanjenja uloge države u ekonomskom životu. Nemanja Nenadić, direktor Transparensi Srbija, govorio je o nedostacima fizibiliti studije na osnovu koje je doneta odluka o kineskom zajmu za investicije u elektrani Kostolac.


 www.seldi.net/