naslovna strana > aktivnosti > seminar o životnom standardu Srbije 1862-1910
 
  
Seminar: Životni standard u Srbiji 1862-1910.

U CLDS-u je 14. juna održan seminar iz ekonomske istorije, na kome su Boško Mijatović i Branko Milanović predstavili preliminarne rezultate svog istraživanja nivoa i dinamike životnog standarda varoškog dela Srbije između 1862. i 1910. godine (videti prezentaciju). Korišćena je metodologija koju je svojevremeno razvio Robert C. Allen, znači kombinacija realnih nadnica običnog fizičkog radnika i zidara sa linijom siromaštva. Pokazalo se da je standard porodice običnog fizičkog radnika u celom periodu bio iznad linije siromaštva, određenog korpom minimalnog standarda.

U nastavku je održana vrlo zanimljiva rasprava o uzrocima prvo rasta, a zatim pada realnih nadnica i walfare ratio u pojedinim potperiodima. Pored Milanovića i Mijatovića, učestvovali su Bojana Katić-Miljković, Vesna Aleksić, Gordana Matković, Goran NIkolić, Mihail Arandarenko, Aleksdar Rakonjac, Vladimir Mijatović i drugi. Pomenuti su činioci koji bi mogli objasniti ova kretanja, kao modernizacija pod knezom Mihailom, evropska ekspanzija i krah 1873, ratovi s Turskom, modernizacijski period naprednjaka (1880-e), dolazak radikala na vlast 1877, demografska ekspanzija, bimetalizam, ažija i restruktivna politika Narodne banke, esnafska uredba, minimalna poljoprivreda i slično.

Izračunat je i indeks cena na malo za ceo period (iz Allenove respectability korpe). Njegove varijacije su objašnjavane širenjem indirektnih poreza, povećanjem novčanog opticaja i padom vrednosti srebra na svetskom tržištu.

Prezentacija Mijatovića i Milanovića