naslovna >  aktivnosti > konferencije > Reforma poreskog sistema  
 

Konferencija Reforma poreskog sistema

Beograd, 19. oktobar 2002. godine

Foto galerija
 Foto galerija      U beogradskom Sava Centru je 19. oktobra održana konferencija Reforma poreskog sistema u sklopu javne rasprave o pravcima reformi, a u okviru projekta Centra za liberalno demokratske studije Stvaranje konsenzusa za reforme. To je bila osma u nizu od deset planiranih konferencija posvecenih posebnim segmentima tranzicionih reformi u Srbiji i Jugoslaviji, a koje treba da obezbede javnu raspravu u neposrednom dijalogu predstavnika vlasti i nezavisnih eksperata, sindikata, poslodavaca i nevladinih organizacija. Cilj projekta je da ubrza i unapredi rad na reformama i da podstakne podršku reformama u društvu.

Uvodnicari na ovoj konferenciji su bili: Božidar Đelic, ministar finansija i ekonomije u Vladi Republike Srbije, Aleksandar Vlahovic, ministar privrede i privatizacije u Vladi Republike Srbije, prof. dr Gordana Ilic-Popov, Pravni fakultet u ulozi komentatora, prof. dr Milica Bisic, direktorka Poreske uprave Republike Srpske i profesor Ekonomskog fakulteta, u svojstvu komentatora.

Ministar Đelic je u uvodnom izlaganju govorio o ciljevima, dostignucima i sledecim koracima u okviru trogodišnje poreske reforme sa osnovnim ciljem da se uspostavi najatraktivniji poreski sistem u zemljama u tranziciji, koji se oslanja na tri glavna stuba: briga za standard gradana, jake podsticaje za privredu i suzbijanje sive ekonomije. U uporednoj analizi zemalja u tranziciji ministar Đelic je naglasio da se u Srbiji uvodi najniži porez na dohodak gradana, uz najniži porez na dobit preduzeca. On se posebno zadržao na analizi cetiri osnovne karakteristike koje buduci poreski sistem treba da zadovolji: pouzdanost, transparentnost, pravicnost i efikasnost, kao i na probleme koji se trebaju prevazici da bi se one ostvarile.

Profesorka Ilic-Popov je, pored pohvale velikih napora koje je Vlada ucinila do sada (2 sistemska zakona, 8 materijalnih poreskih, 1 obuhvatan procesni u pripremi i 2 posebna zakona), analizirala predložene mere i pravac reforme i uputila nekoliko primedbi, sugestija i kritika Vladi. Posebno je ukazala na mogucnosti koje se otvaraju podsticajnim merama koje je predvidela Vlada, kao što su "velika ulaganja" i ulaganja u odredena podrucja: komplikovanje poreskog sistema, mogucnost arbitrarnih procena, problem realokacije dobiti u oslobodena preduzeca kroz transferne cene. Ona je naglasila da je nabolji podsticaj za ulaganja stabilni opšti (ekonomski, pravni i politicki) uslovi, uz nisku poresku stopu. Prelazak sa jednog tipa poreske stope na dva tipa, po njoj, nije opravdan.

Profesorka Bisic se u svom komentaru relativno pohvalno izjasnila o predloženim merama uporedujuci ih sa nekim principima koji su se pokazali valjanima u dosadašnjoj tranziciji u istocnoj Evropi. Ona je posebno naglasila da su poreske obaveze prema predlogu reforme "razumno visoke" (po principu što niže stope i što manje izuzetaka), da se ovakvim rešenjem dovode svi u jednak položaj, što je vrlo podsticajno, i sa posledicom da se uvodenjem adekvatne poreske administracije ostvari efikasnost sistema i, narocito, da se obezbedi da i "najuticajniji" plate porez, zahvaljujuci tome što ce veliki poreski obveznici biti pod stalnim poreskim nadzorom.

Ministar Vlahovic je narocito ukazao na pozitivne efekte poreske reforme na privredu i na mala i srednja preduzeca posebno. On se upitao da li je dovoljno imati stabilni opšti ambijent da bi se privukle investicije, ukoliko on nije pracen i sa podsticajnim merama. Posebno je naglasio da je važno osloboditi "mala" preduzeca placanja poreza na dividende.
U diskusiji koja je usledila ucestvovali su: prof. Grozdanic, koja je iznela rezultate istraživanja Privredne komore Beograd u pogeldu statusa malih preduzeca i mogucnosti veceg zapošljavanja u Beogradu, prof. Božidar Raicevic, koji je uputio ministru Đelicu više pitanja u vezi sa karakterom reforme, Milan Kovacevic, koji je doveo u pitanje nekoliko rešenja (npr. porez na finansijske transakcije), prof. Ljubomir Madžar, Milovan Stepanovic (Unija poslodavaca Srbije), prof. Jovan Gorcic (Pravni fakultet, Niš), Milenko Andžic, urednik u Privrednom savetniku i drugi.