naslovna strana > aktivnosti > projekti u toku > Demokratija i ekonomski rast: teorijski pristup i empirijsko istraživanje  
 
  
Projekat – Demokratija i ekonomski rast: teorijski pristup zasnovan na udaljenosti od granice najnaprednije tehnologije i empirijsko istraživanje

 Godina realizacije:
 2014
    


 Sadržaj projekta:

Zajednički projekat Ekonomskog fakulteta Ciriškog univerziteta i CLDS-a

Cilj ovog projekta je da razjasni ulogu nivoa razvoja (merenog na osnovu udaljenosti od granice najnaprednije tehnologije) u uzročnoj vezi između demokratije i ekonomskog rasta, kao i da odgovori na pitanje da li se mehanizam putem kojeg demokratija utiče na ekonomski rast menja u zavisnosti od stepena razvoja. Operativni ciljevi istraživanja su: 1) da se obezbedi konzistentno teorijsko objašnjenje 2) da se stvori sveobuhvatna bazu podataka za zemlje sveta prema nivou razvoja sa svim promenljivim veličinama potrebnim za empirijsko istraživanje uticaja stepena razvoja, merenog dohotkom per capita, na vezu demokratije i privrednog rasta 3) da empirijski, putem ekonometrijskog istraživanja, proveri hipotezu formulisanu u skladu sa teorijskim objašnjenjem. Radi ostvarivanja ovog cilja, istraživanje će se odvijati u pet pravaca: a) mehanizam uticaja demokratije na ekonomski rast koji se menja u zavisnosti od nivoa razvoja, odnosno udaljenosti od granice najnaprednije tehnologije; b) odnos političkih institucija i zamke nekovergencije država sa srednjim nivoom dohotka, odnosno pitanje da li, i na koji način, političke institucije deluju na ekonomski rast zemalja koje nisu više siromašne, a još uvek nisu bogate; c) veza između različitog nivoa/ kvaliteta demokratije i ekonomskog rasta na različitim nivoima razvoja; d) studija slučaja Srbije na temu odnosa između demokratije, ekonomskih reformi i ekonomskog rasta; e) veza političkih institucija, finansijskog posredovanja i ekonomskog rasta, generalno posmatrano i posebno u slučaju država srednjeg nivoa dohotka poput Indije i Kine.