Centar za liberalno-demokratske studije (CLDS)
je nezavisna istrazivačko-obrazovna
organizacija koja analizira i publikuje
predloge za drzavnu politiku
i organizuje konferencije i predavanja o
centralnim problemima, kao deo
svoje misije da utiče na javno
mnjenje u Srbiji.
 Šta ima novo

duvan

 

Objavljena nova knjiga Boška Mijatovića Duvan u prvoj polovini dvadesetog vekaCLDS, 2022.

 

Radni dokument iz ekonomske istorije – Boško Mijatović and Milan Zavadjil, SERBIA ON THE PATH TO MODERN ECONOMIC GROWTH

 

Radni dokument iz ekonomske istorije – Boško Mijatović, Kretanje cena u Srbiji 1862-1910

 

Radni dokument iz ekonomske istorije – Boško Mijatović, Devojčice su bile na broju u Srbiji pre Prvog svetskog rata

 

Prezentacija Boška Mijatovića i Milana Zavađila Rast i struktura društvenog proizvoda Srbije 1866/67–1910.

 

Radni dokument CLDS-a iz ekonomske istorije – Boško Mijatović and Branko Milanović: REAL URBAN WAGE IN AN AGRICULTURAL ECONOMY WITHOUT LANDLESS FARMERS: SERBIA, 1862-1910

 

CLDS i Arhipelag objavili konkurs za najbolji rad iz ekonomske istorije Balkana za 2020. godinu

Profesor Peer Vries održaće predavanje na temu "Twenty years of debating the Great Divergence" u CLDS-u  11. juna 2019.

 

 

Stefan Nikolić dobitnik je Nagrade za najbolji naučno-istraživački rad
iz oblasti ekonomske istorije Balkana za 2019. godinu, za rad „New Economic History of Yugoslavia, 1919–1939: Industrial Location, Market Integration and Financial Crises“

 

Predstavljanje knjige Zemlja, novac, država Boška Mijatovića, u izdanju Arhipelaga

 

U CLDS-u je, novembra 2018. godine, u okviru EBRD-ovog projekta institucionalne izgradnje Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije započela obuka zaposlenih u Komisiji u primeni ekonometrijskog softvera STATA

 

Boris Begović je 9. novembra 2018. godine održao uvodno predavanje na međunarodnoj konferenciji EBM 2018, pod nazivom „Institucije ili kultura: alternativa ili komplementarna objašnjenja privrednog rasta“

 

CLDS i Arhipelag obajvlli konkurs za najbolji rad iz ekonomske istorije Balkana za 2019. godinu

 

CLDS je zajedno sa grčkim KOPES-om (Centar za ekonomska istraživanja i strategiju konkurencije) započeo rad na EBRD-ovom projektu “Izgradnja kapaciteta Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije (KZK)“

 

Seminar o životnom standardu Srbije 1862-1910

 

Profesor Robert C. Allen održao je 12. juna 2018. u CLDS-u predavanje na temu „Realne nadnice kroz istoriju: projektovanje linije siromaštva zasnovane na osnovnim potrebama u prošlost“

 

Milanu Piljku uručena nagrada za najbolji rad iz ekonomske istorije Balkana

 

Nagrada za najbolji naučno-istraživački rad iz oblasti ekonomske istorije Balkana za 2018. godinu dodeljena Milanu G. Piljku za doktorski rad Privredna elita u Jugoslaviji i Bugarskoj 1958–1965: uporedna analiza

 

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) angažovala je CLDS za oblikovanje, postavljanje i operativno vođenje regionalnog foruma za zaštitu konkurencije koji bi obuhvatao sve zemlje Zapadnog Balkana, kao i članice EU Sloveniju i Hrvatsku

 

Objavljen novi radni dokument: Boris Begović – U ime struke: analiza presude i dopisa o bankarskoj naknadi za obradu kredita i njihovih posledica, CLDS, mart 2018

 

Objavljen novi radni dokument: Boris Begović, Zorica Mladenović i Danica Popović – Democracy, financial development, and economic growth: an empirical analysis, CLDS, maj 2017

 

Predavanje profesora Pamuka u CLDS-u 14. juna 2017. na temu "Incomes in Southeast Europe since 1500 in Comparative Perspective"

 

Boško Mijatović: Evro: novac bez države

 

Boris Begović: Uspon i pad evropskog rasta

 

Objavljena knjiga Borisa Begovića i Boška Mijatovića Finansijsko posredovanje i privredni rast, u izdanju CLDS-a i Gramatika

 

Luki Mrkobradi pripala Nagrada za ekonomsku istoriju Balkana za 2017. godinu za rad Cene poljoprivrednih proizvoda u vreme ustavobranitelja (1832-1858)

 

Objavljen novi radni dokument: Boris Begović, Zorica Mladenović i Danica Popović – Democracy, distance from the technological frontier and economic growth: Some empirical results, CLDS, april 2017

 

Zbornik Evropska unija: nove i stare dimenzije krize
sa okruglog stola održanog u CLDS-u

 

Objavljen novi radni dokument CLDS-a: Boris Begović i Dušan Popović: Merger control and economic growth of the LDCs: Some observations and recommendations, januar 2017 (samo na engleskom)

 

Nova studija SELDI-ja: Procena korupcije i skrivene ekonomije u Jugoistočnoj Evropi

 

U CLDS-u je 5. oktobra 2016. održana rasprava o temi Evropska unija – od krize ka dezintegraciji. Povod za raspravu bila je knjiga dr Slobodana Samardžića Evropska unija: sistem u krizi – sa studijom slučaja o odnosima Srbije i EU, 2016

 

Objavljen novi radni dokument CLDS-a: Informal Employment in the Region

 

Objavljen konkurs za najbolji rad iz ekonomske istorije za 2017. godinu

 

Objavljen novi radni dokument CLDS-a: Boris Begović: Finansijsko posredovanje i privredni rast: da li postoji (velika) alternativa?, CLDS, septembar 2016.

 

Rizici upravljanja energetikom na zapadnom Balkanu

 

U Beogradu 2. i 3. juna 2016. održana konferencija Institucionalna izgradnja nacionalnih tela za zaštitu konkurencije u Jugoistočnoj Evropi

 

 

Objavljen novi radni dokument: Boris Begović, Zorica Mladenović i Danica Popović – Democracy, distance from the technological frontier and economic growth: Some empirical results, CLDS, May 2016

 

Međunarodna konferencija Institucionalna izgradnja nacionalnih tela za zaštitu konkurencije u Jugoistočnoj Evropi, uz podršku CLDS-a, Beograd, 2-3. juni 2016.

 

 

Konferencija Korupcija u Srbiji danas održana u Beogradu

 

 

Milanu Balabanu Nagrada za ekonomsku istoriju Balkana za 2016. godinu

 

 

Nova studija CLDS-a: Upravljanje energetskim sektorom u Srbiji (samo na engleskom)

 

 

Međunarodna konferencija Jačanje napora NVO-a na suprtistavljanju korupciji u kritičnim sektorima u jugostočnoj Evropi: korišćenje procesa pridruživanja EU i stanje istraživanja

 

Nova prezentacija – Boris Begović: Zaštita konkurencije i ekonomska regulacija: primena i ustanove

 

 

Objavljen konkurs za najbolji rad iz ekonomske istorije za 2016. godinu

 

Nova prezentacija – Boris Begović: Metodi ekonomske regulacije

 

U subotu 10. oktobra 2015. započeo je seminar "Međuzavisnost ekonomske regulacije i prava konkurencije"

 

Nova prezentacija – Boris Begović: Zaštita konkurencije i ekonomska regulacija: osnovni pojmovi

 

Objavljena nova studija: Boško Mijatović - Siromaštvo u Srbiji 2014. godineStudija je pripremljena za potrebe Vlade Republike Srbije.

 

Aleksandru Rakonjcu Nagrada za ekonomsku istoriju Balkana za 2015. godinu

 

U Beogradu je 27. i 28. aprila u održana konferencija posvećena temi korupcije u energetskoj oblasti: “Borba protiv korupcije i fenomen “zarobljene države” u transparentnom upravljanju u oblasti energetike u zemljama jugoistočne Evrope”

 

Fabricio Ciliboti sa Ciriškog univerziteta je 16. aprila 2015. u Centru za liberalno-demokratske studie održao predavanje "Privredni rast i udaljenost od granice dostupne tehnologije"

 

Nova studija CLDS-a: Fiskalna transparentnost u Srbiji: principi i praksa (samo na engleskom)

 

Nova studija CLDS-a: Procena koprupcije u zdravstvu (samo na engleskom)

Ekonomski

sporovi

Povodom predstojeće konferencije o sporovima liberala i komunitaraca

Boris Begović je pripremio tekst Ekonomska nejednakost kao barijera privrednom rastu: r > g?

a Boško Mijatović dva nastavka polemike sa Nebojšom Katićem (Odgovor Nebojši Katiću i Nema pomoći) i jedan sa Mlađenom Kovačevićem (Odgovor Balkanskom špijunu)

SILC

Dve prezentacije Boška Mijatovića:

Rizik siromaštva u Srbiji
Nejednakost u Srbiji

Srbija - Prihodi i uslovi života 2013

 

Projekat Exchange 4 - Pomoć u kući u opštinama Alibunar i Kovačica

 

Uvećanje i unapređenje administrativnih i stručnih kapaciteta Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije (KZK)

 

Demokratija i ekonomski rast: teorijski pristup zasnovan na udaljenosti od granice najnaprednije tehnologije i empirijsko istraživanje

 

Program unapređenja obrazovanja sudija i savetnika privrednih sudova u Republici Srbiji

 

O nejednakosti i Pareto efikasnosti

Boško Mijatrović i Branko Milanović razmenili su nekoliko poruka na ovu temu, a ovde ih objavljujemo uz minimalne lektorsko-korektorske izmene

 

 

Objavljena nova studija: Boško Mijatović - Siromaštvo u Srbiji 2011, 2012. i 2013. godine

 

Objavljena nova studija: Novčana davanja za decu i porodice sa decom u Srbiji – analiza i preporuke. Pripremljena je za potrebe Vlade Republike Srbije, a u saradnji sa UNICEF-om

 

 

 

Jeleni Rafailović Nagrada za rad iz ekonomske istorije Balkana

 

 

Centar za demokratiju, razvoj i vladavinu prava Univerziteta Stanford objavio je radni dokumment CLDS-ovog člana Borisa Begovića pod naslovom "Democracy and Economic Growth: Some Regularities". Ovaj rad je dostupan na:
http://cddrl.stanford.edu/publications/democracy_and_economic_growth_some_regularities_2013

 

 

Program unapređenja ekonomskog obrazovanja članova Saveta komisije za zaštitu konkurencije i zaposlenih u Komisiji u oblasti prava konkurencije

 

 

Za potrebe Vlade Republike Srbije izvedeno je mapiranje usluga socijalne zaštite

Istraživanje je realizovano u periodu od septembra 2012. do februara 2013. godine od strane CLDS-a

 

 

Unapređenje profesionalnih kapaciteta civilnog društva u pružanju usluga socijalne zaštite na lokalnom nivou

 

 

Dr Boško Mijatovic je izabran za novog predsednika CLDS-a 11. jula 2013. na skupštini svih clanova CLDS-a

 

 

Seminar ekonomskog obrazovanja sudija u oblasti prava konkurencije

 

 

Projekat Civilno društvo za dobro upravljanje i borbu protiv korupcije u jugoistocnoj Evropi

 

 

Strategija i Akcioni plan mreže SELDI

 

 

Okrugli sto: Naknada za korišćenje građevinskog zemljišta

 

 

Politike za povećanje zaposlenosti i konkurentnosti radne snage

 

 

Rast privatne domaće štednje u cilju ubrzanja privrednog rasta Srbije